Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

Giới thiệu

Tôi, Nguyễn Công Thức, với tư cách cá nhân là người lập ra trang blog này luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

Tôi đưa ra "Chính sách về quyền riêng tư" như trình bày dưới đây và tôi cam kết sẽ quản lý trang web của tôi nhằm đảm bảo khách truy cập, người dùng được an toàn trước các vấn đề sử dụng, tiết lộ, sửa đổi trái phép, v.v. thông tin cá nhân do khách truy cập, người dùng cung cấp.

Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho tôi có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân chẳng hạn như tên và họ, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email hay bất kỳ thông tin nào nhận dạng duy nhất cá nhân đó.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi thu thập thông tin cá nhân qua Internet, tôi tuân theo nguyên tắc cơ bản là thông tin đó được cung cấp (đăng ký) một cách hoàn toàn tự nguyện. Tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân trong giới hạn cần thiết để hoàn thành mục đích thu thập thông tin của mình, mục đích đó sẽ được công bố rõ ràng. Nếu bạn không muốn cung cấp (đăng ký) thông tin cá nhân mà chúng tôi tìm kiếm, bạn có thể từ chối làm như vậy theo toàn quyền quyết định của bạn. Trong những trường hợp đó, bạn có thể sẽ không truy cập một số dịch vụ, tiện tích mà từ trang web của tôi.

Mục đích và giới hạn sử dụng thông tin cá nhân

Khi tôi đề nghị cung cấp thông tin cá nhân, tôi sẽ công bố trước mục đích của việc thu thập và phương pháp sử dụng thông tin, sau đó thu thập thông tin trong giới hạn thích hợp. Một quy tắc chung giới hạn việc sử dụng thông tin cá nhân ở những mục đích sau. Đồng thời cũng có khả năng sử dụng thông tin cá nhân cho những mục đích khác, như dữ liệu thống kê ở các biểu mẫu trong đó dữ liệu không được phân biệt theo từng cá nhân.

Quy tắc không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Tôi sẽ không tiết lộ cho các bên thứ ba bất kỳ thông tin cá nhân nào được mà bạn cung cấp, trừ những trường hợp sau:

Sử dụng thư trực tiếp

Tôi sẽ không sử dụng tên, địa chỉ email, v.v… mà bạn cung cấp cho bất kỳ hoạt động gửi thư trực tiếp nào mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đã đồng ý cụ thể tại thời điểm đăng ký, tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn những thông tin liên quan đến dịch vụ, tiện ích mà bạn đăng ký.

Xử lý thông tin cá nhân

Khi bạn đăng ký hoặc yêu cầu một dịch vụ, tiện ích nào đó từ trang web của tôi, bạn có thể sẽ được yêu cầu nhập thông tin cá nhân. Những thông tin đó sẽ được bảo mật ngoại trừ quy định hay yêu cầu của nền tảng sử dụng để thu thập thông tin.

Sử dụng bọ web

Bọ web được nhúng vào một số trang trên trang web của tôi để kiểm tra số lần các trang cụ thể đã được truy cập. Dữ liệu thống kê nhận được bằng bọ web được dùng để cải tiến trang web của tôi.

Sử dụng nhật ký truy cập

Khi bạn sử dụng trang web, nhật ký truy cập bao gồm địa chỉ IP của bạn sẽ được ghi lại. Thông tin này được sử dụng để theo dõi việc bạn truy cập vào trang web của tôi chứ không được sử dụng để nhận dạng người dùng, trừ các trang yêu cầu xác thực người dùng.

Thông tin cá nhân tại các trang web bên thứ ba

Chúng tôi không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào đối với việc thu thập thông tin cá nhân tại các trang web do các công ty khác vận hành.

Hiểu biết khác

Công ty chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên tôi không thể đảm bảo tuyệt đối bảo mật thông tin khi thông tin được chuyển cho tôi từ bạn. Mỗi người dùng internet nên chịu trách nhiệm đối với việc truyền dữ liệu an toàn. Tôi khuyên bạn nên áp dụng các biện pháp đề phòng về bảo mật dữ liệu khi kết nối với Internet. Tôi có thể thay đổi "Chính sách về quyền riêng tư" này bất cứ lúc nào. Trong trường hợp này, thông tin sẽ có hiệu lực khi được đăng lên trang web này của tôi.